Incwadi Yokwelusa ngoKhetho lukaZwelonke noLwesiFundazwe Ngo-2019

INCWADI YOKWALUSA MAYELANA NOKHETHO LWANGO 2019

Incwadi Yokwelusa ngoKhetho lukaZwelonke noLwesiFundazwe Ngo-2019

31 October 2018

1 KuThimothewu 2:1-4

“Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa, nokukhuleka, nokucela, nokubonga kwenzelwe abantu bonke, 2. amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula, ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. 3. Lokhu kuhle, kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu uMsindisi wethu, 4. othanda ukuba abantu bonke bafinyelele ekulazini iqiniso”.

Ukubingelela nesiNgeniso: IsiGungu sabaHoli bamaBandla aKwaZulu-Natal (KZNCLG) kanye nombuthano wonkana wamaBandla kaKristu nezinhlangano ezisebenza ngokubambisana, sibingelela wonke amalungu amaBandla kanye nabantu bonkana abakhele isiFundazwe saKwaZulu-Natal (KZN). Sinilobela leNcwadi Yokwelusa ukuze silungiselele ukhetho oluzayo lukazwelonke nolwezifundazwe eNingizimu Afrika, ikakhulukazi lapha esiFundazweni sethu sase-KZN. Sikwenza lokhu ngenxa yokukuqonda ukuthi ukuba yisakhamuzi esihle kumbandakanya ukuba leso naleso sakhamuzi sibambe iqhaza okhethweni, okuthi kusimo esinjengesethu lapha eNingizimu Afrika, esiqhutshwa ngenkambiso elawulwa ngumthethosisekelo. Lokhu sikwenza ngenxa yalezizimo ezilandelayo:

Isimo esibhekene naso: Uma singakusonga ngezwi elilodwa lokho esibhekene nakho singathi isimo esikuso sekuyileso esilawulwa “yindluzula”. Sikhathazeke kakhulu ngenxa yokudlondlobala kokubulalana okubukeka kunomthelela wezizathu zezombusazwe ikakhulukazi, lapha eKZN; isiFundazwe esisithandazelayo sikanye nezwe lonke laseNingizimu Afrika, ukuba amazinga obugebengu anciphe noma aphele nya. Nakuba kunjalo, siyabona ukuthi baningi abantu abanentando enhle abazimisele ukuba izwe lakithi lithathe igxathu eliya phambili esimweni esinokuthula nenhlalakahle. Ngakho-ke, sinxusa ukuba yilowo nalowo kini azimisele ukwenza into eyodwa enhle, okungukusukuma phansi niyovotela abantu abanentando enhle ngesikhathi sokhetho.

Akungabikho ukuDembesela ukuVota: Ukudembesela ukuvota kungumuzwa wokuba umuntu athi akunamsebenzi walutho ukuvota. Siyakuqonda ukuthi zikhona nokho izimo okuphethwe ngazo izwe lakithi esezenza abantu baphelelwe ngumdlandla. Noma kunjalo, thina zakhamizi sinamandla okuba ngevoti lethu siguqule izimo ezinganambithekiyo zokubuswa kwezwe. Ngakho-ke; Sebenzisa iVoti lakho. Ungadembeseli!

UkuVuna: UkuVuna yigama elisetshenziswa yiKhomishane eziMeleyo YoKhetho (IEC) ukuqhuba umkhankaso wokuqoqa amakheli aqondileyo abo bonke abantu asebeselungelweni lokuvota. Ngakho-ke, nawe siyakunxusa ukuba usukume phansi uyobhalisela ukuvota kusenesikhathi noma ngabe uhlala ezindaweni zasemakhaya ezikude nezizinda ezithuthukileyo zaseNingizimu Afrika.

Indluzula Ngesikhathi soKhetho: Ngenxa yokuqonda ukuthi njalo nxashane siyovota sekuvame umkhuba omubi wokubulawa kwabantu, kungalokho-ke sinxusa ukuba thina sonke njengomphakathi, ikakhulukazi, amaqembu ezombusazwe, ukuba azibophezele ukulawula nokukhuza amalungu awo, nokuba nathi sifunde ukuzibamba ukuze singalawulwa yimizwa yentukuthelo; – kepha sikhombise ukuvuthwa nokwephusa kwemiqondo ukuze sikwazi ukwamukela lokho okungahambisani nathi nokwehlukahlukana kwethu ngemibono.

Ukulamula nokuXazululwa KokuNgqubuzana: Thina siyisiGungu sabaHoli BamaBandla (CLG) kanye nezinhlangano zamaBandla ezisebenzela ukuchumisa ubunye nokubambisana, sizimisele ukusiza ngokulamula nokuxazulula izinkinga ezingadalwa ukungaboni ngasolinye kanye nokungqubuzana  uma simenywa yinoma ngubani onesidingo salokhu.

Inhlabamkhosi YoMkhuleko: Sinxusa bonke abantu base-KZN ukuba bakuthandazele ukuba kuhlonishwe ukusebenza koMthethosisekelo Wezwe kanye nomthetho. Khulekelani ukuthula nenhlalakahle. Khulekelani ukuphepha nokuvikeleka kwazo zonke izakhamizi. Khulekelani ukhetho olukhululekileyo noluqhutshwa ngendlela eyemukelekayo. Bese-ke nimbonga uNkulunkulu ophendula imikhuleko yethu.

Isiphetho: NgaleNcwadi Yokwelusa sikhuthaza zonke izakhamizi esezifinyelele ebangeni naselungelweni lokuvota ukuba zibhalisele ukuvota ukuze zikwazi ukubamba iqhaza okhethweni lwango-2019. Ningakuvumeli ukudembesela. Khulekelani ubulungiswa kanye nokuthula!

Izinombolo Zokuxhumana Ezingaba Lusizo

 1. Diakonia Council of Churches: 031- 310 3500| Ms. Nomabelu Mvambo-Dandala director@diakonia.org.za
 1. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209| Rev Simphiwe Mankqokontsi|simphiwemankqokontsi@gmail.com
 2. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035|+27(35) 474 105. Mr. Mxolisi Nyuswa:nyuswa@krcc.org.za
 3. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897|Rev Milton Cele: skzncc@gmail.com
 4. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078 429 0774|Rev Sonto Thusi: sonto6150@gmail.com
 5. Premier’s Hotline: 0800 596 596
 6. Presidential Hotline: 17737
 7. SAPS: 08600 10111
 8. Provincial Commissioners Office: (031) 325 4825

 

CLG Secretariat: KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC): 50 Langalibalele Street, Pietermaritzburg, 3201|033-345 4819; Fax No. 033-394 9965| info@kzncc.org.za

 

A Pastoral Letter urging participation in the 2019 National and Provincial Elections.

A Pastoral Letter from the KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group urging participation in the 2019 National and Provincial Elections.

 

31st October 2018

Micah 6:8 (NKJV): He has shown you, what is good; and what the Lord requires of you: to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God.

We the KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group (KZNCLG) and the provincial ecumenical movement greets church ministers, pastors, congregants and all people of the province of KwaZulu-Natal (KZN). We are issuing this pastoral letter to help our people to prepare for the oncoming national and provincial elections. Responsible citizenship means that all eligible voters should participate in electoral processes in a constitutional democratic order such as ours in South Africa.

Context: However we are aware that we do this in a context of violence.  We are deeply disturbed by the number of alleged political killings in KZN, and the widespread prevalence of crime. On the other hand we recognise that the overwhelming majority of our people want to take our country forward to prosperity. We encourage you to use your vote to end the self-seeking culture that leads to greed, corruption and jostling for positions; and instead to choose election candidates whom you believe will bring about a more just and peaceful society.

Voter Apathy: Voter apathy is an attitude of indifference or even cynicism about elections. We acknowledge that there are high levels of mistrust and discouragement exacerbated by unjust governance and poor service delivery. Nevertheless we as citizens have to vote to change our situation. So we urge you not to be apathetic but to pray for God’s Holy Spirit to help you use your vote wisely.

Harvesting: “Harvesting” is a term used by the Independent Electoral Commission (IEC) for the process of collecting addresses of people who are eligible to vote and encouraging them to use their vote. Please register to vote even if you stay in the remote or rural areas of the province.

Electoral Violence: Realising that every time there are elections people are killed, we call on all our members and the public generally but especially the political parties, to show maturity and acceptance of different opinions and interests. Political differences should not make people enemies.

Mediation and Conflict Resolution: The KZNCLG and the ecumenical movement are offering services of mediation and conflict resolution by invitation.  These services are available to individuals and groups in conflict. (Cf the contact details below).

Your help is needed: One of the most significant ways in which we can help to ensure that the elections are free, fair and peaceful is to offer our services as observers at the voting stations. In each area of the province the KZNCC will be looking for many people to volunteer to do this work on the day of the elections as well for the count afterwards. Please be assured that you will receive training to help you undertake this task with confidence. People who have skills and experience of mediation are also invited to make themselves known to the KZNCC or any of the regional ecumenical structures listed below.

Call for Prayer:

I Timothy 2: 1 – 4. I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all people – for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good, and pleases God our Saviour, who wants all people to be saved and reach full knowledge of the truth.       

We call upon the people of KZN to pray earnestly for the upholding of the Constitution and the rule of law; for respect for the value of human life; for peace and goodwill; safety and security; free, fair and peaceful elections.

Helpful Contacts:

 1. Diakonia Council of Churches: 031 310 3500| the.director@diakonia.org.za
 2. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209|simphiwemanqokontsi@gmail.com
 3. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035| +27 (35) 474 1058; nyuswa@krcc.org.za |www.krcc.org.za
 4. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897|skzncc@gmail.com
 5. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078429 0774| sonto6150@gmail.com

– The SAPS: 08600 10111|Provincial Commissioner’s Offices: (031) 325 4825

– Premier’s hot line: 0800 596 596

– Presidential hotline: 17737

CLG SECRETARIAT: KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC)| 50 Langalibalele Street Pietermaritzburg, 3201| 033-3454819| info@kzncc.org.za

For more details contact: Rev Siyabulela Gidi 072 97777 07| sgidi@kzncc.org.za

A Pastoral Letter On Violence In The Province

A Pastoral letter from CLG on violence in the Province

PRESS RELEASE DOCUMENT: NO. 1

A PASTORAL LETTER FROM KWAZULU-NATAL CHURCH LEADERS GROUP ON VIOLENCE IN THE PROVINCE.

31 October 2018

Romans 12:17-19 New International Version (NIV):Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone….” says the Lord.

Introduction and Greetings: We, the KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group (KZNCLG) and the ecumenical movement of KwaZulu-Natal greet the people of the province. Through this pastoral letter we want to draw your attention to how the violence we are experiencing has reached a totally unacceptable level. We need to pray earnestly that God’s Holy Spirit may help us to make our province more peaceful.

Vengeance or Distributive Justice: Our province finds itself once again in a position of absolute vulnerability, pain and hurt as a result of the murders and violence that are becoming ever more prevalent in South Africa and especially in this province. In responding to this violence, the justice of God favours mercy and grace rather than punishment and revenge. Let us therefore pursue the things which are good in KZN and then our communities will be healed.

Statistical Context: The police statistics for 2017/18 indicate that murders in KZN have increased from 4014 to 4382, sexual offences from 8484 to 8759, common assaults, from 22285, to 22842. In addition there were approximately 40 politically aligned killings within the period May 2016 to August 2018.

A Theological Reflection: Reflecting on these alarming statistics from only one theological point of view, namely the theology of retribution, will only exacerbate the problem. By contrast the doctrines of forgiveness, peace, reconciliation and the pursuit of the common good for all humanity give us hope that peace based on economic justice, caring and sharing is the way to enhance human dignity for all.

A clarion call for action:

Genesis 4:9-10 (NKJV)

Then the Lord said to Cain, “Where is Abel your brother?” He said, “I do not know. Am I my brother’s keeper?”10 And God said, “What have you done? The voice of your brother’s blood cries out to Me from the ground”

 • The KZNCLG urges preachers to spread the message of peace, hope, stability, ubuntu and respect for human life.
 • We should call for kindness and compassion towards one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave us (Eph. 4: 32).
 • We should also call on our congregants and members to report to the police cases of crime and suspicious acts that may lead to violence in our vicinities.
 • Ceaseless prayers for justice and peace are needed, especially in the pre- and post-election period in 2019, that the elections may be free, fair and peaceful in all our communities.

Conclusion: This pastoral letter has attempted to alert people that the violence we are experiencing has reached unacceptable levels. However our response to this violence must not be one of vengeance and retributive justice but earnestly seeking economic and distributive justice

Helpful Contacts:

 1. Diakonia Council of Churches: 031 310 3500| the.director@diakonia.org.za
 2. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209|simphiwemanqokontsi@gmail.com
 3. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035| +27 (35) 474 1058; nyuswa@krcc.org.za |www.krcc.org.za
 4. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897|skzncc@gmail.com
 5. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078429 0774| sonto6150@gmail.com

– The SAPS: 08600 10111| www.kzncomsafety.gov.za|Email: info@comsafety.gov.za

– Premier’s hot line: 0800 596 596

– Presidential hotline: 17737

CLG SECRETARIAT: KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC)| 50 Langalibalele Street Pietermaritzburg, 3201| 033-3454819| info@kzncc.org.za

For more details contact: Rev Siyabulela Gidi 072 97777 07| sgidi@kzncc.org.za

 

VACANCY: Faith-Based Community Health Fieldworker

Faith based Community fieldworker advert

JOB ADVERT : The KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) is a fellowship of churches and church based organisations in KwaZulu-Natal Province. KZNCC and its members and partners cooperate to express their Christian faith, identity rolling out initiatives that contribute to good health, peace, justice, social, economic and political development.

KZNCC seeks to employ 5 suitable candidates for the position of faith-based community health fieldworker.

Basic Job Description: To implement activities that strengthen, HIV Treatment Surge project in South Africa three 90s program. Assisting individuals and communities to adopt healthy behaviours. Conducting targeted outreach that is focussed on HIV counselling, testing, treatment and adherence. Running awareness workshops and information sharing in churches and the general public to promote, maintain, and improve individual and community health. Providing information on available resources, providing social support and counselling services. Advocating for individuals and community health needs, and providing general wellness services such as basic first aid, blood sugar level testing, blood pressure testing, and body temperature screening and have a strong referral system.

Duties and Tasks:

 • Mobilising local church congregants and general community members to administer the three 90s program.
 • Promoting church based facilities for HIV services and rolling out widespread HIV counselling, testing and treatment processes as planned.
 • Sharing information and advising church members and community groups on issues related to wellness, especially HIV testing, breast cancer screening, blood pressure testing, blood sugar testing and diabetes screenings, treatment and health management.
 • Supporting churches and communities to form HIV and Aids support groups as well as HIV treatment adherence groups.
 • Facilitating community workshops on health issues related to risk or prevention of conditions such as human immunodeficiency virus (HIV), prenatal substance abuse, or domestic violence.
 • Identifying the particular health care needs of individuals in a community or target area and taking appropriate action.
 • Maintaining updated client records with plans, notes, appropriate forms, or related information.
 • Advising community groups on issues related to HIV prevention, good diet and hygiene.
 • Networking and advocating for individual and community health needs with government agencies or health service providers.
 • Attending church community meetings to understand community health issues and building relationships with community members, and creating demand for HIV testing.
 • Distributing flyers, brochures, or other informational or educational documents to inform members of a targeted community.
 • Accompanying some community members to scheduled health appointments or referral sites for the needed health services.
 • Collecting information from individuals to compile vital statistics about the general health of community members in the specific District

Relevant education and experience requirements:

 1. At least a matric certificate.
 2. Minimum 1 year of experience in implementing and evaluating HIV/AIDS treatment and care programs.
 3. General knowledge of health, HIV treatment and care dynamics in KwaZulu-Natal.
 4. Good organizing and planning skills.
 5. Good verbal and written communication skills.

Personal Skills

 1. Strategic thinking and problem-solving and ability to approach people engaging them in discussions about HIV and Aids and other health issues.
 2. Ability to relate to people at all levels all age groups, all gender groups, all racial groups.

Required Languages: English and IsiZulu

All-inclusive annual remuneration – R43 200

KZNCC talent acquisition procedures reflect our commitment to protecting children and vulnerable adults from abuse and exploitation.

KZNCC is an Equal Opportunity Employer.

To apply, submit your CV and a motivation letter to the Chief Executive Officer, info@kzncc.org.za by November 30, 2018 or hand deliver at 50 Langalibalele Street, Pietermaritzburg.

 

Vacancy : Provincial HIV and Aids Program Manager

Manager HIV and Aids Manager advert

JOB ADVERT: KwaZulu Natal Christian Council (KZNCC) Provincial HIV and Aids Program Manager

The KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) is a fellowship of churches and church based organisations in KwaZulu-Natal Province. KZNCC and its members and partners cooperate to express their Christian faith, identity rolling out initiatives that contribute to good health, peace, justice and social, economic and political development.

KZNCC seeks to employ a suitable candidate for the position of Provincial HIV and Aids Program Manager.

Job Summary: As Program Manager you will work as part of a team on a provincial project and provide oversight of a key function of the Faith-based Organizational Capacity Strengthening, HIV Treatment Surge project in South Africa to serve the poor and vulnerable. Your management and technical knowledge will ensure the delivery of high-quality programming. As a senior manager you will proactively manage and administer the program planning, operations and reporting, including providing strategic assistance to 9 partner Church Based Organizations and ensure a smooth implementation of planned activities in EThekwini, UMgungundlovu and UMkhanyakude districts. You will account to the KZNCC Chief Executive Officer.

 Job Responsibilities:

 1. Set the strategic direction for the project by managing planning, operations, capacity building, information management, program monitoring and financial and narrative accounting to meet donor and beneficiaries expectations
 2. Participate in and represent KZNCC and its partners in various relevant KZN HIV and Aids platforms such as District Aids Councils (DACs) (in EThekwini, UMgungundlovu and UMkhanyakude districts),and the Provincial Aids Council (PAC).
 3. Supporting the Data Analyst to develop systems and produce comprehensive quality reporting as required.
 4.  Managing key aspects of the development, implementation and consolidation of the Faith-based Organizational Capacity Strengthening, HIV Treatment Surge project in KZN.
 5. Managing effective (radio, social, electronic and print) media and publicity as well as communication between KZNCC and all stakeholders.
 6. Assisting our partner Church based organizations in understanding and participating fully in the program and planned outcomes and outputs.
 7. Creating and maintaining proper conditions for learning and sharing of program ideas, solutions, and difficulties and the capacity to detect, analyze and respond quickly to deficiencies. Identify performance gaps and training opportunities for KZNCC and partner staff and recommend trainings and technical assistance.

 Relevant education and experience requirements:

 1. A tertiary degree or Diploma or higher certificate in Public Health, social sciences or demography is required.
 2. Minimum 3 years of experience in implementing and evaluating HIV/AIDS treatment and care programs.
 3. General knowledge of health, HIV treatment and care dynamics in KwaZulu-Natal.
 4. Demonstrated experience of successful management, including management of multi-activity projects.
 5. Staff management experience and abilities that are conducive to a learning environment.
 6. Experience of engaging partners and strengthening partnerships, networking and facilitation of successful initiatives.
 7. Good organizing and planning skills.
 8. Demonstrated experience in verbal and written communication skills.
 9. Computer literacy in MS Office package (Excel, Word, PowerPoint, Visio), Web Conferencing Applications, and information and budget management systems.
 10. 10. Driving license, and ownership of a vehicle is an added advantage.
 11. 11. Knowledge of basic budgeting and financial controls.

Personal Skills

 1. Strategic thinking and problem-solving and ability to make sound decisions.
 2. Ability to relate to people at all levels internally and externally.
 3. Ability to lead teams of workers from diverse backgrounds.
 4. Proactive, resourceful, solutions-oriented and results-oriented.

Required Languages: English and IsiZulu

Travel: The job requires extensive travelling in support of partners, meeting with strategic networks, leadership and other stakeholders in various parts of KwaZulu Natal.

All-inclusive remuneration – R260 000 – R351 000

 

KZNCC talent acquisition procedures reflect our commitment to protecting children and vulnerable adults from abuse and exploitation.

KZNCC is an Equal Opportunity Employer.

To apply, submit your CV and a motivation letter to the Chief Executive Officer, info@kzncc.org.za by November 30, 2018 or hand deliver at 50 Langalibalele Street, Pietermaritzburg.

 

HIV and AIDS Coordinator vacancy

HIV and Aids Coordinator advert 2018

JOB ADVERT: KwaZulu Natal Christian Council (KZNCC) Provincial HIV and Aids Programme Coordinator. The KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) is a fellowship of churches and church based organisations in KwaZulu-Natal Province. KZNCC and its members and partners cooperate to express their Christian faith, identity and rolling out initiatives that contribute to good health, peace, justice and social, economic and political development.

KZNCC seeks to employ a suitable candidate for the position of Provincial HIV and Aids Programme Coordinator.

Job Summary:  As Programme Coordinator you will work as part of a team on a provincial project and provide coordination of a key function of the Faith-based Organizational Capacity Strengthening, HIV Treatment Surge project in South Africa to serve the poor and vulnerable.  You will be directly reporting to the Programme Manager and ultimately to the CEO. Your coordination and technical knowledge will ensure the delivery of high-quality coordination. As a coordinator you will proactively coordinate and administer the programme workshops, trainings sessions for information sharing to 9 partner Church Based Organizations and ensure a smooth organising of activities in EThekwini, UMgungundlovu and UMkhanyakude districts.

 Job Responsibilities:

 1. Mobilising traditional leaders and traditional healers to participate in the programme through workshops, trainings, information sharing and field exposure visits
 2. Organising meetings and consultations with church leaders and academic institution to do theological reflection on health and HIV and AID
 3. In cooperation with the Programme manager, coordinating key aspects of the development, implementation and consolidation of the Faith-based Organizational Capacity Strengthening, HIV Treatment Surge project in KZN among the youth of the church in consultation with the provincial youth manager and faith based youth organisations such a Young Men Christian Association (YMCA), Youth for Christ (YfC), Africa Enterprise (AE), Scripture Union (SU) AND Student Christian Fellowship (SCF) in all tertiary institutions in KZN.
 4. Facilitating advocacy campaigns and interventions and counselling sessions with church leaders, traditional leaders and traditional healers.

 Relevant education and experience requirements:

 1. A Diploma or higher certificate in Public Health, health, behavioral, social sciences or demography is required.
 2. Minimum 1 year experience in implementing and evaluating HIV/AIDS treatment and care programmes.
 3. General knowledge of Health, HIV treatment and care dynamics in KwaZulu Natal.
 4. Demonstrated experience of successful coordination, including coordination of multi-activity projects.
 5. Staff coordination experience and abilities that are conducive to a learning environment.
 6. Experience engaging partners and strengthening partnerships and networking and facilitation of successful initiatives.
 7. Good organizing and planning skills.
 8. Demonstrated experience in verbal and written communication skills.
 9. Computer literacy in MS Office package (Excel, Word, PowerPoint, Visio), Web Conferencing Applications, and information and budget coordination systems.
 10.  Driving license.
 11. Knowledge of basic budgeting and financial controls.

Personal Skills

 1. Strategic thinking and problem-solving and ability to make sound decisions.
 2. Ability to relate to people at all levels internally and externally.
 3. Ability to lead teams of workers from diverse backgrounds.
 4. Proactive, resourceful, solutions-oriented and results-oriented.

Required Languages: English and IsiZulu languages

 Travel: The job requires extensive travelling in support of partners, meeting with strategic networks, leadership and other stakeholders in various parts of KwaZulu Natal.

All-inclusive remuneration – R234 000 – R260 000

 

KZNCC talent acquisition procedures reflect our commitment to protecting children and vulnerable adults from abuse and exploitation. KZNCC is the Equal Opportunity Employer

To apply, submit your CV and a motivation letter to the Chief Executive Officer, info@kzncc.org.za by 30 November 2018 or hand deliver at 50 Langalibalele Street, Pietermaritzburg.

 

TAMCC elects its New Executive Council

    

On Tuesday the 23rd of October 2018, the uThukela Amajuba Mzinyathi Christian Council (TAMCC) held its Annual General Meeting (AGM) to review its policies and programs, followed by the election of new officers to govern the organization. The Chief Executive Officer of the KwaZulu Natal Christian Council (KZNCC), Douglas Dziva (Dr.) alongside his Deputy, Lucas Ngoetjana (Dr.) and the KZNCC Consultant, Paddy Kearney (Dr.) participated in the AGM  to provide technical support and to ensure that the proceedings and outcomes of the AGM were consistent with the principles and policies of the ecumenical movement.

During this meeting, members of TAMCC briefly reviewed and adapted their draft statute to ensure that the adopted statute conforms with progress and new developments within TAMCC. They also addressed constitutional gaps that have been constraining decision making with the organization. Among key issues that were outlined in the new statute, were fair gender representation in decision making and program delivery.

The AGM has elected eighteen (18) new officers of the Executive Council who will also be serving as the Board of the organization, providing oversight to employees involved with project implementation and administration of the organization. The newly elected Chairperson, Bishop Tsietsi Seloane had been formerly acting in the position since the last AGM in 2017. The Bishop expressed gratitude to his colleagues for re-electing him and re-affirmed his motivation for this position.

The newly elected TAMCC Secretary is Rev Mpuqa and Rev Lauren Schoeman has been re-elected as the Treasurer.

 

Omotoso Rape Trial -Council of Churches’ statement

Media release OMOTOSO RAPE TRIAL

SACC STATEMENT ON OMOTOSO RAPE TRIAL

October 18, 2018
Media Release

Bishop Malusi Mpumlwana

The people of South Africa and the churches have watched with gripping horror and disbelief the
trial proceedings of the so-called pastor, Mr Tim Omotoso, charged with rape and human
trafficking. The manner in which the victim, young and courageous Cheryl Zondi, was brutalised
in a cross examination that was reminiscent of the apartheid Security Branch interrogation, left
many aghast and with serious questions about the conduct of the judicial system.
The South African Council of Churches (SACC) condemns outright any of the despicable practices
for which Mr Omotoso has been indicted. To name anyone who conducts such practices as a pastor
is to grossly misrepresent what it means to be a pastor. The brutalisation of a rape victim in the
manner we have witnessed urges us to call on the Judicial Authorities – the Department of Justice,
the National Prosecuting Authority, and the Office of the Chief Justice, to give serious
consideration to the creation of special courts for rape charges that will have a particular code and
culture, that prevents the additional victimisation and brutal humiliation of victims. The SACC is
making representations to the justice authorities in this regard.
Secondly, the SACC is exploring an appropriate way of establishing an “Unburdening” Process
for both the religious and business sectors. On the former, to provide a facility for people and
victims to tell their stories and be afforded appropriate ministries even ahead of possible court
proceedings for which they would need to be emotionally prepared. Cheryl Zondo’s heroism is
outstandingly remarkable, and very few would have survived that frightful Omotoso defense
grilling. An intermediate “unburdening” process might encourage more victims to come forward.
The humanitarian NGO Rape Crisis has previously estimated that if all rape cases were reported,
the number would more than 1300 cases per day in South Africa; adding in summation, that “the
nature and extent of rape in South Africa, as well as the inadequate systems in place to respond to
it, continue to pose a significant obstacle in the path towards achieving a just society in which
citizens, and particularly women, can live with dignity and freedom from the fear of sexual
violence.”
For this reason, the burning matter of gender based violence is in the current SACC initiated
National Convention of South Africa Process to Reimagine, Redesign and Reorganise the South
African life experience.
2
The Omotoso case, together with the Eastern Cape Ngcobo “Seven Angels” religious rogues who
preyed on innocent people, brings into sharp focus the urgent need to root out criminality
masquerading as religious practice.
This comes back to the pressing matter of concluding on the acceptable manner of regulating the
church sector in ways acceptable to churches and to government for the protection of citizens, and
the upholding of appropriate ethical and professional standards in the practice of Christian pastoral
ministry in all traditions of Christian expression.
— End —
Issued by the office of the General Secretary of the South African Council of Churches, Bishop
Malusi Mpumlwana.
For media queries contact:
Moagisi Sibanda
Communications Director
South African Council of Churches
Tel: 082 295 1581
Email: moagisi@sacc.org.za

2018 KZNCC Annual General Meeting

DATE     : 06 September 2018

VENUE  : KwaMkhize Community Hall, Hlathikhulu (Estcourt)

TIME      : 08h00 – 14h00

This year’s AGM was a huge success in that the meeting commenced at the Hlathikhulu Taxi Rank with intercessory devotions led by uKhozi FM’s Bishop Scelo Mbokazi. The session aimed at soaking KwaZulu Natal  and the nation at large, in prayer.

Subsequent to this was the formal programme and  lunch that was held at the community hall;  courtesy of Inkosi Sibonelo Mkhize.

 

Healing of Memories and Reconciliation (HoMaR) Consortium

   

Everyone has a story to tell and every story needs to be heard, acknowledged, and respected. This is the first step to personal healing as well as healing of interpersonal relationships. By exploring and acknowledging the emotional wounds carried by nations, communities and individuals, the workshop enables people from diverse backgrounds to confront sources of alienation and conflict.

HIV/AIDS

Those infected and affected by HIV/Aids have often experienced deep trauma, including rejection by those nearest to them and prejudice from the wider community. Therefore they need to deal with psychological and emotional feelings on their capacity to rebuild their lives.

Migrants/ Refugees

Many people who live in exile carry painful memories and experiences from their earlier life, the emotional burden of which are exacerbated by experiences of rejection, prejudice and loss of identity in their new country.

Women and care-givers

This workshop is for mothers, grandmothers, aunts, daughters and other care-givers. While much is expected of them, they usually receive little support and often themselves victims of discrimination or abuse.

Prisoners

Prisoners rarely have access to types of restoratives justice Programmes that enable them to take responsibility for their behavior and acknowledge the pain and suffering they have caused.

Interfaith groups

Churches and mosques in particular have often been at the sharp end of efforts to bring about healing and reconciliation between divided communities.

Children

To create a safe space for young children were their voices can be heard; assist them in identifying the emotions they experience; provide them with tools to express their emotions and teach them about empathy, love and Ubuntu and non-violence.

Inter-generation/Youth

The workshop allows youth to deal with their painful feelings in order to become tomorrow’s conciliators and agents of positive change.