Incwadi Yokwelusa Mayelana NeNdluzula Eqhubeka kulesisiFundazwe

INCWADI YOKWALUSA MAQONDANA NENDLUZULA YE-KZNCLG

Incwadi Yokwelusa YesiGungu sabaHoli BamaBandla aKwaZulu-Natal Mayelana NeNdluzula Eqhubeka kulesisiFundazwe

31 October 2018

Bafowethu noDadewethu abaThandekayo kuKristu.

Lena yiNcwadi YokweLusa mayelana nokhetho lukazwelonke kanye nezifundazwe lwango-2019.

KwabaseRoma 12:17-19

“Ningaphindiseli-muntu okubi ngokubi; nakani okuhle phambi kwabantu bonke; uma kungenzeka, ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke;…” isho iNkosi.

Thina siGungu sabaHoli bamaBandla aKwaZulu-Natal (KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group – KZNCLG) sikanye nombuthano wamaBandla abambiseneyo kulesisiFundazwe, siyanibingelela nonke. Ngalencwadi Yokwalusa sifisa ukuniqaphelisa ngokuthi izinga lendluzula selenyuke laze lafinyelela eqophelweni elingemukeleki neze. Sidinga ukukhuleka sinxuse ngesineke ukuba uMoya oNgcwele kaNkulunkulu asisize ukwenza isiFundazwe sethu sibe nokuthula.

Ilukuluku LokuLungisa izinto Ngempindiselo: IsiFundazwe sakwethu sesizithola futhi sesisengozini enkulu, yobuhlungu kanye nokulimazana ngenxa yezehlo zokubulalana esezisabalele nalolonke izwe laseNingizimu Afrika, kepha esezivame kakhulu kulesisiFundazwe. Ukuze sihlangabezane nalesisimo, sifisa ukunikhumbuza ukuthi ubulungiswa bukaNkulunkulu buhlala njalo bugebele ngasohlangothini lwesihawu nomusa kunokujezisa nempindiselo. Ngakho-ke, nathi masiphokophele izinto ezinhle lapha eKZN, ngaleyondlela-ke, imiphakathi yelakithi iyokwelapheka amanxeba.

Isimo Sokwanda Kwezigameko: Izibalo zezigameko zendluzula ezikhishwe ngamaPhoyisa emnyakeni ka-2017/18 zikhomba ukuthi izigameko zokubulalana lapha eKZN zenyuke zisuka ku-4014 zaya ku-4382, amacala aphathelene nendluzula yocansi wona enyuke asuka ku-8484 aya ku-8759; kwathi amacala anesihluku esivamileyo, wona akhula esuka ku-22285 aya ku-22842. Ngaphezu kwalokho, sekube nezigameko ezingamashumi amane (40) ukusukela ku-Meyi 2016 kuya ku-Agasti 2018.

Ukubuka lesisimo ngeso loKholo: Uma sibhekisisa lezizibalo ezethusayo ngomqondo nje owodwana woKholo, othiwa yilukuluku nesifiso sabantu ukuziphindiselela, kuyasikhanyela ngokusobala ukuthi ukuvumela ukuchuma kwalokhu kuyokwandisa izinkinga. Kanti imfundiso yokuxolelana, ukuthula, nokubuyisana nokuphokophelela njalo ukwenzela isintu okuhle, kusinikeza ithemba lokuthi ukuthula okwesekeleke esimweni sezomnotho esisabalalisa amathuba ngokulinganyo kubobonke, ukunakekelana nokuhlomulisana, yizona zinto eziyokhulisa isithunzi sobuntu kubobonke.

Inhlabamkhosi YokuSukuma Senze:

Genesise 4:9-10 “Wayesethi uSimakade kuKayini: Uphi umfowenu uAbela na? Wathi: Angazi; ngingumlindi womfowethu na? UNkulunkulu wathi: Wenzeni na? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini”.

 • IsiGungu sabaHoli bamaBandla aKwaZulu-Natal sinxusa bonke abashumayelayo ukuba basabalalise umyalezo wokuthula, ithemba, isimo esizinzileyo, umoya wobuntu nokuhlonishwa kwempilo yesintu.
 • Kufanele ukuba sinxuse ukuba kwande ukuphathana ngobumnene nesihawu, nokuthethelelana, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu (Kwabase-Efesu 4:32).
 • Sinxusa onke amalungu amaBandla kaKristu ukuba akukhuthalele ukubikela amaphoyisa ngezigameko zobugebengu kanye nalokho okusolisayo ukuthi kungase kugcine sekunomphumela wendluzula ezindaweni esihlala kuzo.
 • Sidinga ukukhuleka singaphezi; sikhulekela ubulungiswa nokuthula, ikakhulu ngaphambili nangasemumva kwesikhathi sokhetho luka-2019, sikhuleke sinxuse ukuba lube ngolukhululekileyo, nolungasolisi, nolunokuthula kuzo zonke izigceme zemiphakathi yakithi.

Isiphetho: LeNcwadi Yokwelusa ingumzamo wethu ukuqwashisa abantu ukuthi izehlakalo zendluzula emphakathini wakithi sezifinyelele ezingeni elingenakubekezeleleka. Nokho, ukuhlangabezana kwethu nesimo sayo akufanele kube yizenzo eziqhutshwa yilukulu lokuzama ukudala ubulungiswa ngempindiselo; kepha kufanele ngasosonke isikhathi kube yizenzo ezikhuthaza ukwabiwa kwamathuba ezomnotho ngokulinganayo.

Okungaxhunyanwa Nabo:

 1. Diakonia Council of Churches: 031-310 3500| the director@diakonia.org.za
 1. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209| simphiwemanqokontsi@gmail.com
 2. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035| nyuswa@krcc.org.za
 3. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897| skzncc@gmail.com
 4. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078 429 0774| sonto6150@gmail.com

The SAPS: 08600 10111. Provincial Commissioner’s Offices: (031) 325 4825

 • Premier’s Hotline: 0800 596 596
 • Presidential Hotline: 17737

KZNCLG Secretariat: |KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC): 50 Langalibalele Street, Pietermaritzburg, 3201. 033-345 4819|  info@kzncc.org.za

Incwadi Yokwelusa ngoKhetho lukaZwelonke noLwesiFundazwe Ngo-2019

INCWADI YOKWALUSA MAYELANA NOKHETHO LWANGO 2019

Incwadi Yokwelusa ngoKhetho lukaZwelonke noLwesiFundazwe Ngo-2019

31 October 2018

1 KuThimothewu 2:1-4

“Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa, nokukhuleka, nokucela, nokubonga kwenzelwe abantu bonke, 2. amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula, ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. 3. Lokhu kuhle, kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu uMsindisi wethu, 4. othanda ukuba abantu bonke bafinyelele ekulazini iqiniso”.

Ukubingelela nesiNgeniso: IsiGungu sabaHoli bamaBandla aKwaZulu-Natal (KZNCLG) kanye nombuthano wonkana wamaBandla kaKristu nezinhlangano ezisebenza ngokubambisana, sibingelela wonke amalungu amaBandla kanye nabantu bonkana abakhele isiFundazwe saKwaZulu-Natal (KZN). Sinilobela leNcwadi Yokwelusa ukuze silungiselele ukhetho oluzayo lukazwelonke nolwezifundazwe eNingizimu Afrika, ikakhulukazi lapha esiFundazweni sethu sase-KZN. Sikwenza lokhu ngenxa yokukuqonda ukuthi ukuba yisakhamuzi esihle kumbandakanya ukuba leso naleso sakhamuzi sibambe iqhaza okhethweni, okuthi kusimo esinjengesethu lapha eNingizimu Afrika, esiqhutshwa ngenkambiso elawulwa ngumthethosisekelo. Lokhu sikwenza ngenxa yalezizimo ezilandelayo:

Isimo esibhekene naso: Uma singakusonga ngezwi elilodwa lokho esibhekene nakho singathi isimo esikuso sekuyileso esilawulwa “yindluzula”. Sikhathazeke kakhulu ngenxa yokudlondlobala kokubulalana okubukeka kunomthelela wezizathu zezombusazwe ikakhulukazi, lapha eKZN; isiFundazwe esisithandazelayo sikanye nezwe lonke laseNingizimu Afrika, ukuba amazinga obugebengu anciphe noma aphele nya. Nakuba kunjalo, siyabona ukuthi baningi abantu abanentando enhle abazimisele ukuba izwe lakithi lithathe igxathu eliya phambili esimweni esinokuthula nenhlalakahle. Ngakho-ke, sinxusa ukuba yilowo nalowo kini azimisele ukwenza into eyodwa enhle, okungukusukuma phansi niyovotela abantu abanentando enhle ngesikhathi sokhetho.

Akungabikho ukuDembesela ukuVota: Ukudembesela ukuvota kungumuzwa wokuba umuntu athi akunamsebenzi walutho ukuvota. Siyakuqonda ukuthi zikhona nokho izimo okuphethwe ngazo izwe lakithi esezenza abantu baphelelwe ngumdlandla. Noma kunjalo, thina zakhamizi sinamandla okuba ngevoti lethu siguqule izimo ezinganambithekiyo zokubuswa kwezwe. Ngakho-ke; Sebenzisa iVoti lakho. Ungadembeseli!

UkuVuna: UkuVuna yigama elisetshenziswa yiKhomishane eziMeleyo YoKhetho (IEC) ukuqhuba umkhankaso wokuqoqa amakheli aqondileyo abo bonke abantu asebeselungelweni lokuvota. Ngakho-ke, nawe siyakunxusa ukuba usukume phansi uyobhalisela ukuvota kusenesikhathi noma ngabe uhlala ezindaweni zasemakhaya ezikude nezizinda ezithuthukileyo zaseNingizimu Afrika.

Indluzula Ngesikhathi soKhetho: Ngenxa yokuqonda ukuthi njalo nxashane siyovota sekuvame umkhuba omubi wokubulawa kwabantu, kungalokho-ke sinxusa ukuba thina sonke njengomphakathi, ikakhulukazi, amaqembu ezombusazwe, ukuba azibophezele ukulawula nokukhuza amalungu awo, nokuba nathi sifunde ukuzibamba ukuze singalawulwa yimizwa yentukuthelo; – kepha sikhombise ukuvuthwa nokwephusa kwemiqondo ukuze sikwazi ukwamukela lokho okungahambisani nathi nokwehlukahlukana kwethu ngemibono.

Ukulamula nokuXazululwa KokuNgqubuzana: Thina siyisiGungu sabaHoli BamaBandla (CLG) kanye nezinhlangano zamaBandla ezisebenzela ukuchumisa ubunye nokubambisana, sizimisele ukusiza ngokulamula nokuxazulula izinkinga ezingadalwa ukungaboni ngasolinye kanye nokungqubuzana  uma simenywa yinoma ngubani onesidingo salokhu.

Inhlabamkhosi YoMkhuleko: Sinxusa bonke abantu base-KZN ukuba bakuthandazele ukuba kuhlonishwe ukusebenza koMthethosisekelo Wezwe kanye nomthetho. Khulekelani ukuthula nenhlalakahle. Khulekelani ukuphepha nokuvikeleka kwazo zonke izakhamizi. Khulekelani ukhetho olukhululekileyo noluqhutshwa ngendlela eyemukelekayo. Bese-ke nimbonga uNkulunkulu ophendula imikhuleko yethu.

Isiphetho: NgaleNcwadi Yokwelusa sikhuthaza zonke izakhamizi esezifinyelele ebangeni naselungelweni lokuvota ukuba zibhalisele ukuvota ukuze zikwazi ukubamba iqhaza okhethweni lwango-2019. Ningakuvumeli ukudembesela. Khulekelani ubulungiswa kanye nokuthula!

Izinombolo Zokuxhumana Ezingaba Lusizo

 1. Diakonia Council of Churches: 031- 310 3500| Ms. Nomabelu Mvambo-Dandala director@diakonia.org.za
 1. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209| Rev Simphiwe Mankqokontsi|simphiwemankqokontsi@gmail.com
 2. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035|+27(35) 474 105. Mr. Mxolisi Nyuswa:nyuswa@krcc.org.za
 3. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897|Rev Milton Cele: skzncc@gmail.com
 4. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078 429 0774|Rev Sonto Thusi: sonto6150@gmail.com
 5. Premier’s Hotline: 0800 596 596
 6. Presidential Hotline: 17737
 7. SAPS: 08600 10111
 8. Provincial Commissioners Office: (031) 325 4825

 

CLG Secretariat: KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC): 50 Langalibalele Street, Pietermaritzburg, 3201|033-345 4819; Fax No. 033-394 9965| info@kzncc.org.za

 

A Pastoral Letter urging participation in the 2019 National and Provincial Elections.

A Pastoral Letter from the KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group urging participation in the 2019 National and Provincial Elections.

 

31st October 2018

Micah 6:8 (NKJV): He has shown you, what is good; and what the Lord requires of you: to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God.

We the KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group (KZNCLG) and the provincial ecumenical movement greets church ministers, pastors, congregants and all people of the province of KwaZulu-Natal (KZN). We are issuing this pastoral letter to help our people to prepare for the oncoming national and provincial elections. Responsible citizenship means that all eligible voters should participate in electoral processes in a constitutional democratic order such as ours in South Africa.

Context: However we are aware that we do this in a context of violence.  We are deeply disturbed by the number of alleged political killings in KZN, and the widespread prevalence of crime. On the other hand we recognise that the overwhelming majority of our people want to take our country forward to prosperity. We encourage you to use your vote to end the self-seeking culture that leads to greed, corruption and jostling for positions; and instead to choose election candidates whom you believe will bring about a more just and peaceful society.

Voter Apathy: Voter apathy is an attitude of indifference or even cynicism about elections. We acknowledge that there are high levels of mistrust and discouragement exacerbated by unjust governance and poor service delivery. Nevertheless we as citizens have to vote to change our situation. So we urge you not to be apathetic but to pray for God’s Holy Spirit to help you use your vote wisely.

Harvesting: “Harvesting” is a term used by the Independent Electoral Commission (IEC) for the process of collecting addresses of people who are eligible to vote and encouraging them to use their vote. Please register to vote even if you stay in the remote or rural areas of the province.

Electoral Violence: Realising that every time there are elections people are killed, we call on all our members and the public generally but especially the political parties, to show maturity and acceptance of different opinions and interests. Political differences should not make people enemies.

Mediation and Conflict Resolution: The KZNCLG and the ecumenical movement are offering services of mediation and conflict resolution by invitation.  These services are available to individuals and groups in conflict. (Cf the contact details below).

Your help is needed: One of the most significant ways in which we can help to ensure that the elections are free, fair and peaceful is to offer our services as observers at the voting stations. In each area of the province the KZNCC will be looking for many people to volunteer to do this work on the day of the elections as well for the count afterwards. Please be assured that you will receive training to help you undertake this task with confidence. People who have skills and experience of mediation are also invited to make themselves known to the KZNCC or any of the regional ecumenical structures listed below.

Call for Prayer:

I Timothy 2: 1 – 4. I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all people – for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good, and pleases God our Saviour, who wants all people to be saved and reach full knowledge of the truth.       

We call upon the people of KZN to pray earnestly for the upholding of the Constitution and the rule of law; for respect for the value of human life; for peace and goodwill; safety and security; free, fair and peaceful elections.

Helpful Contacts:

 1. Diakonia Council of Churches: 031 310 3500| the.director@diakonia.org.za
 2. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209|simphiwemanqokontsi@gmail.com
 3. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035| +27 (35) 474 1058; nyuswa@krcc.org.za |www.krcc.org.za
 4. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897|skzncc@gmail.com
 5. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078429 0774| sonto6150@gmail.com

– The SAPS: 08600 10111|Provincial Commissioner’s Offices: (031) 325 4825

– Premier’s hot line: 0800 596 596

– Presidential hotline: 17737

CLG SECRETARIAT: KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC)| 50 Langalibalele Street Pietermaritzburg, 3201| 033-3454819| info@kzncc.org.za

For more details contact: Rev Siyabulela Gidi 072 97777 07| sgidi@kzncc.org.za

A Pastoral Letter On Violence In The Province

A Pastoral letter from CLG on violence in the Province

PRESS RELEASE DOCUMENT: NO. 1

A PASTORAL LETTER FROM KWAZULU-NATAL CHURCH LEADERS GROUP ON VIOLENCE IN THE PROVINCE.

31 October 2018

Romans 12:17-19 New International Version (NIV):Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone….” says the Lord.

Introduction and Greetings: We, the KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group (KZNCLG) and the ecumenical movement of KwaZulu-Natal greet the people of the province. Through this pastoral letter we want to draw your attention to how the violence we are experiencing has reached a totally unacceptable level. We need to pray earnestly that God’s Holy Spirit may help us to make our province more peaceful.

Vengeance or Distributive Justice: Our province finds itself once again in a position of absolute vulnerability, pain and hurt as a result of the murders and violence that are becoming ever more prevalent in South Africa and especially in this province. In responding to this violence, the justice of God favours mercy and grace rather than punishment and revenge. Let us therefore pursue the things which are good in KZN and then our communities will be healed.

Statistical Context: The police statistics for 2017/18 indicate that murders in KZN have increased from 4014 to 4382, sexual offences from 8484 to 8759, common assaults, from 22285, to 22842. In addition there were approximately 40 politically aligned killings within the period May 2016 to August 2018.

A Theological Reflection: Reflecting on these alarming statistics from only one theological point of view, namely the theology of retribution, will only exacerbate the problem. By contrast the doctrines of forgiveness, peace, reconciliation and the pursuit of the common good for all humanity give us hope that peace based on economic justice, caring and sharing is the way to enhance human dignity for all.

A clarion call for action:

Genesis 4:9-10 (NKJV)

Then the Lord said to Cain, “Where is Abel your brother?” He said, “I do not know. Am I my brother’s keeper?”10 And God said, “What have you done? The voice of your brother’s blood cries out to Me from the ground”

 • The KZNCLG urges preachers to spread the message of peace, hope, stability, ubuntu and respect for human life.
 • We should call for kindness and compassion towards one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave us (Eph. 4: 32).
 • We should also call on our congregants and members to report to the police cases of crime and suspicious acts that may lead to violence in our vicinities.
 • Ceaseless prayers for justice and peace are needed, especially in the pre- and post-election period in 2019, that the elections may be free, fair and peaceful in all our communities.

Conclusion: This pastoral letter has attempted to alert people that the violence we are experiencing has reached unacceptable levels. However our response to this violence must not be one of vengeance and retributive justice but earnestly seeking economic and distributive justice

Helpful Contacts:

 1. Diakonia Council of Churches: 031 310 3500| the.director@diakonia.org.za
 2. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209|simphiwemanqokontsi@gmail.com
 3. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035| +27 (35) 474 1058; nyuswa@krcc.org.za |www.krcc.org.za
 4. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897|skzncc@gmail.com
 5. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078429 0774| sonto6150@gmail.com

– The SAPS: 08600 10111| www.kzncomsafety.gov.za|Email: info@comsafety.gov.za

– Premier’s hot line: 0800 596 596

– Presidential hotline: 17737

CLG SECRETARIAT: KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC)| 50 Langalibalele Street Pietermaritzburg, 3201| 033-3454819| info@kzncc.org.za

For more details contact: Rev Siyabulela Gidi 072 97777 07| sgidi@kzncc.org.za

 

post

Voices from Soweto: Report About KOPANO Freedom for All


unnamed

VOICES FROM SOWETO

Over 100 activists from 11 African countries gathered in Soweto, South Africa, 28–30 September 2015, in a unique strategy space for groups that are working to advance and protect the human rights and social inclusion of homosexual and bisexual women and men, as well as transgender and intersex people.

Breaking away from dreary conference formats, the kopano was purposefully designed as a community gathering. It was defined by collaborative organizing, learning from each other, intense strategy debate, time for remembering those who have gone before us, and great moments to celebrate milestones that have been reached. In addition, high profile panelists helped to unpack the possibilities for alliance building with non-LGBTI groups and challenge participants to re-invent their approaches. Over 4 days of engagement, everyone’s voice counted.

We present this report about the inputs and outcomes of kopano FREEDOM FOR ALL in the same spirit – not as a scripted narrative but in the form of a collection of voices of the participants themselves. Click here to view real time recordings of the plenary discussions and summaries of the outcomes of this historic gathering.

Other Logo

TT1087/2013 / Hugo CANHAM [South Africa] | Miguel DE BRITO [Mozambique] | Isabella MATAMBANADZO [Zimbabwe]
Alice MOGWE [
Botswana] | Xhanti PAYI [South Africa] | Shaun SAMUELS [South Africa]
Patricia WATSON [
South Africa] | Neville GABRIEL (CEO)

Copyright © 2015 – The Other Foundation. All rights reserved.
Contact us at
info@theotherfoundation.org | www.theotherfoundation.org

post

Sixteen Days of Activism Against Violence on Women and Children

Sixteen Days of Activism Against Violence on Women and Children:

“Commit. Act. Demand: We CAN End Violence Against Women” A Pastoral Letter

Greetings

During these days of the 16 days campaign against violence on women and children the KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) brings you greetings. The political and traditional leaders of KwaZulu-Natal (KZN), the Ecumenical Movement in KZN, the churches and communities, let us “Commit .Act. Demand: We CAN End Violence Against Women”. This in the international theme of the 16 Days Campaign. Let us join international communities to seek to end violence against women and children

What is the 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign?

“The 16 Days of Activism Against Gender Violence is an international campaign originating from the first Women’s Global Leadership Institute sponsored by the Center for Women’s Global Leadership in 1991. Participants chose the dates, November 25, International Day Against Violence Against Women and December 10, International Human Rights Day, in order to symbolically link violence against women and human rights and to emphasize that such violence is a violation of human rights. This 16-day period also highlights other significant dates including November 29, International Women Human Rights Defenders Day, December 1, World AIDS Day, and December 6, which marks the Anniversary of the Montreal Massacre” (www.cwgl.rutgers.edu/16days/about.html)

Callousness of Some Men, Stigma and Discrimination

The scourge of HIV and the callousness of some men pose a challenge together with stigma and discrimination in the context we are facing. One of the major challenges which demand the attention of all concerned is that of stigma and discrimination.

“Stigma, shame, denial, discrimination, inaction and mis-action (SSDDIM) are six related evils that continue to either frustrate or slow down our HIV&AIDS prevention, care, and treatment, and impact mitigation efforts” (Gideon). Seemingly, it is women who feel the shame and isolation of blame and stigmatisation. Insufficient action on the side of communities does not help purge the pain of SSDDIM.

Active participation and involvement of men such as ministers or pastors, elders,

deacons, traditional leaders, political leaders, fathers, brothers and boys is long over due. If men can lead by example, by caring for the sick, caring for women and the girl child, perhaps a transformed and fairly equal society may emerge sooner than expected. The ‘Good Samaritan’ in the Bible (Lk. 10: 25 – 37) went out of his way to help and care for a wounded person. He transported him to a place of care. And he paid for his care – a person he did not know at all. Can’t we take and example?

What is the Purpose of 16 Days Campaign

“The 16 Days Campaign has been used as an organizing strategy by individuals and groups around the world to call for the elimination of all forms of violence against women by:

 • raising awareness about gender-based violence as a human rights issue at the local, national, regional and international levels
  • strengthening local work around violence against women
 • establishing a clear link between local and international work to end violence against women
  • providing a forum in which organizers can develop and share new and effective strategies
  • demonstrating the solidarity of women around the world organizing against violence against women
 • creating tools to pressure governments to implement promises made to eliminate violence against” (cwgl.rutgers.edu/16days/about.html)

Some Encouraging Themes and Slogans in Relation to 16 Days, World Aids Day and International Human Rights Day

In very recent days we have heard some encouraging themes and slogans urging us to keep on going on in our campaign against violence on women and children in the context of World Aids Day and International Human Rights day which read: “Wherever you are, whenever you work, you can make a difference”; “I don’t suffer with HIV, I live with it”; Right to health; I am accepted; I am living my rights and I am getting treatment.

The world cannot be complacent in tackling the issues of violence against women, HIV and AIDS and universal human rights. It has become much more compelling that the governments of the world, pharmaceutical companies, the health sector, religious communities and the business sector join hands more, partner and have a united effort to commit themselves to end violence against women, the scourge of HIV, abuse of human rights and seek to achieve the ideals of the millennium goals.

Call to Act, Pray and Preach

We call and encourage all actors to take their rightful position in the fight against violence against women and children, the challenges of HIV and AIDS and demand human rights for all. The KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) is committed to concrete social action to engage the issues of violence, HIV and human rights all the time and all the way.

May this year’s campaign develop into a year long campaign especially as we prepare for the World Cup in 2010. Let us ensure that women and children know their rights and feel safe in all the corners of South Africa.

Yours in Ecumenism Confession and prayer

Isaiah 5:8a,12a, 18a, 20-22; 10:1-2; 58,6-7

Ah, you who join house to house, who add field to field, until there is room for no one but you…

Ah, you who rise early in the morning in pursuit of strong drink, who linger in the evening to be inflamed by wine. but who do not regard the deeds of the LORD, or see the work of his hands!

Ah, you who drag iniquity along with cords of falsehood, who drag sin along as with cart ropes.

Ah, you who call evil good and good evil, who put darkness for light and light

for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter!

Ah, you who are wise in your own eyes, and shrewd in your own sight!

Ah, you who are heroes in drinking wine and valiant at mixing drink, who

acquit the guilty for a bribe, and deprive the innocent of their rights!

Ah, you who make iniquitous decrees, who write oppressive statutes, to turn

aside the needy from justice and to rob the poor of my people of their right,

that widows may be your spoil, and that you may make the orphans your prey!

Ah you! Ah you!

LORD’S PRAYER (Congregation divided in 2)

A: Our Father in Heaven B: Incarnated in all those who suffer A: Hallowed be your name

B: And all the names that you mysteriously reveal yourself in.

A: Your kingdom come

B: In our midst, secretly hidden

A: Your will be done on earth as it is in heaven

B: Make us tools of your good news to the poor!

A: Give us today our daily bread

B: May we never celebrate a single meal or Eucharist without remembering all those who do not have enough to eat.

A: Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.

B: Make us see and both structural and individual sin.

A: Save us from the time of trial,

and deliver us from evil

B: The force that threaten to destroy our world and your creation A: For the kingdom, the power and the glory are yours B: The power to challenge, transform and heal A/B: Now and forever. Amen.

(Lord’s prayer adapted by Rev Gyrid Gunnes, Norway)

post

Pastoral Statement On Zimbabwe World Day Of Action On Zimbabwe

Pastoral Statement On Zimbabwe World Day Of Action On Zimbabwe, 25 MAY 2008

The KwaZulu-Natal Council of Churches and the entire ecumenical movement in KZN, joins the rest of the world in embarking on a series of actions that highlight the continued deterioration of the situation in Zimbabwe and expressing our continued solidarity with our neighbours.

In journeying with the people of Zimbabwe, we had hoped and prayed for the elections of 29 March 2008 to be the beginning of the end of corruption, abuse of power, violence, social, political and economic woes that have faced this once great nation. Our hearts are heavy laden because this has not been so. Rather, we have seen a sharp rise in politically motivated violence directed at those who are perceived to have voted against President Mugabe and his ZANU PF. Homes have been burnt down, granaries and food have been destroyed. Women have been raped. Children are denied education. Some schools have closed down and teachers have fled from schools in fear of violence. Some people are beaten stopped from attending worship services. The sick and wounded have no access to hospitals. Some hospitals, including church mission hospitals, have closed down.

This is not the will of God. If anything, those who hold power in Zimbabwe have decided to go against God. Their actions show beyond doubt that they have no concerns for the Kingdom of God where people aspire to be peace makers, where the kingdom is opened to those who mourn, and to those who are poor. The actions of those in power exhibit the marks of the anti-Christ. As a Church, called to proclaim good news and to lead people into the Kingdom that Christ ushered, we rebuke the heartlessness of the perpetrators of this violence, and call upon the members of ZANU PF and President Mugabe and his government to repent.

We are concerned also about the lack of honesty and integrity that our own South African government has shown in the aftermath of the elections. We urge them to be at the forefront of truth telling about Zimbabwe to the world and to the Zimbabweans. The truth will set us free, both us and the Zimbabweans.

To the people of Zimbabwe, we join with you in the call for an immediate end to violence; for the creation of an environment conducive to a free and fair rerun of the presidential elections on 27 June; for the presence of local and international peace and election monitors. We assure you of our prayers and solidarity all the way through this nightmare.

May Justice and Peace prevail!

Rev Phumzile Zondi-Mabizela Chief Executive Officer

Proposed Prayer

Dear God, our creator, guide and protector,

We come to you in prayer and with hearts full of gratitude for the beautiful country and people of Zimbabwe.

We are mindful, however, of the difficult political situation they are facing.

We pray that you will demonstrate your presence in Zimbabwe.

Give new strength and courage to the people so that they may face the challenges of a difficult situation. Let justice roll down like waters and righteousness like a might stream.

We pray that you will remove the hearts of stone from the leaders, so that they may be freed from their

own fears, hunger for power and control.

We pray for peace and political stability in Zimbabwe.

We pray that international leaders intervene and ensure speedy solution to the crisis in Zimbabwe.

Lord, the people of Zimbabwe are desperate for change, for good governance and for better life. We pray that the South African Government offer more practical solutions than quiet diplomacy. We pray that South Africans treat their African brothers and sisters as fellow humans.

We pray for good leadership, justice, peace and order and security in Zimbabwe.

We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen

post

Pastoral Letter on World Aids Day 2010

29 November 2010

Member Churches and the Ecumenical Movement in KZN Greetings

During this day of the celebration of World Aids Day, KZNCC is addressing the issues of HIV and AIDS under the global theme of ‘Universal Access and Human Rights and the national theme which says: ‘We are Responsible’. These themes re-emphasize the fact that HIV and AIDS are also issues of human rights for which all of us are responsible to strive for.

KZNCC has produced and is providing a SAVE prevention poster for use during the activities of World Aids Day and beyond. You are encouraged to use the poster as far and wide as possible. Remember those who have lost their lives and those who have continued to provide care and support.

Yours in the Ecumenical Movement in KZN

Rev P Zondi-Mabizela

Chief Executive Officer: KZNCC

post

A Pastoral Letter on the Presidential Succession Debate

A Pastoral Letter on the Presidential Succession Debate

To the Province of KwaZulu-Natal Christian and Civil Communities and to the Nation of South Africa

26 November 2007

Introduction

Pastoral greetings from the Chairperson of the KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC). This pastoral letter seeks to inform the people of KwaZulu- Natal (KZN) on what the church perceives could be confusing concerning the political climate on the eve of the ANC conference at Polokwane, Limpopo province in the month of December 2007. This letter seeks to spell out what could be a dangerous for the development of democracy post ANC conference.

In this pastoral letter, the churches seek to outline what could be the desired outcome in the future of democracy and political leadership post Polokwane conference. Ideally, the churches are concerned about the character, the quality and the principles churches would like see as the outcome of the Limpopo ANC conference. As far as it is possible the churches would not like to entangle herself in the political dynamics of the ANC but to suggest what could be the nature of an amicable and inclusive future for the unity and prosperity on out nation.

A series of meetings has been conducted in response to the call from the South African Council of Churches (SACC) for churches to speak out on the type of leadership we would like to see in church and society from a theological perspective. In the meting which was held in KZN it came forth that the type of leadership we are envisaging should be people who are commanding respectable statesmanship and could rise above political ideological inclinations and serve the whole nation indiscriminately and unify it.

Aspects of Qualities of Any Leadership

The churches are looking for a person who accommodates and encourages open debate, one who is not vindictive, who has moral fortitude, has genuine concern for the poor and is down to earth. The meaning of these aspects of leadership is that: “Statesmanship: … involves a capacity to see beyond personal or party interests, and to have a genuine concern for all people everywhere. Moral fortitude: … implies a high standard of ethical behaviour, whether private or public, and a willingness to pursue this standard with courage, even in adversity. A genuine concern for the poor: this is a vital quality for any worthwhile leader in this country currently, where the levels of poverty are still unacceptably high. Finally, a belief in debate: this looks for a readiness within the African National Congress to welcome candid discussion on national issues, with a tolerance of disagreement”.

The KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) held a discussion on the ANC presidential debate on the 20th November 2007. We would like to share some of the issues which we raised in the meeting.

Some of the Issues Emerging from the Debate about “the leader we want” Include that we want to have:

 • A leader that will make democracy work for all people in spite of their status.
 • A leader with integrity, who will allow debates (was reiterated), with good morals and ethics, who is not self-centred, who can take blame without pushing it to someone else, a leader with value.
 • A leader that can rise above the party-political arena.
 • A leader that can unite South Africans.
 • A leader that will strengthen democracy.
 • A leader that will uplift the poor and those who are suffering.
 • A leader who cares for people and is chosen by them.
 • A leader, people – especially the poor can identify with.
 • A leader that will adhere to the Freedom Charter.
 • A leader who will take South Africans to the global context.
 • A leader who may not have all the above mentions qualities but who is prepared to develop them.
 • A leader who can change our poverty to prosperity
 • A leader who is transparent, accountable and morally upright

In this meeting of the churches discussing the question of leadership qualities, it was said the people who are poor in rural areas have yet to taste the new found freedom and democracy. The rural poor have not touched the freedom. Justice for the poor is inaccessible. Seemingly the rich get justice and the poor are denied it. The leader the poor are looking for is one who will listen to their voice; one who will fight and stop corruption especially one issuing out tenders. It was also said that South Africa needs a leader who can discern the voice of God and listen to the voice of the people as well. A leader who can deal with crime and be a touch- bearer of the nation. A leader who commands national and international respect who is caring for people in freedom and responsibility. A leader who can hold the nation together and nurture human relationships and one who can think nationally and internationally.

It was muted out that the churches need a leader who will sincerely deal with poverty, HIV/AIDS, unemployment, housing and tolerate no abuse against women and children. A leader who does not personalize the issues of the nation, who can accept constructive criticism and critique and deal with high levels of crime. South Africa needs a leader who can strengthen democracy, uphold democratic principle, build the economy, distributes the gains of the economy and champion the course of the poor and the suffering. The country needs a leader who shall be in solidarity with the poor and continuously work for peace painstakingly.

What May Bring Confusion Among the People?

The churches want to warm people about issues which may bring confusion and derail us from out good intention in entering the presidential race’s debate. It is apparent that according to the Constitution of the country Mbeki must leave office in 2009. The Constitution of the ANC is mute in this matter. If Mbeki is elected for the third term in the ANC we might enter a debate of his third term in government already in 2008. If he does hold the power in the ANC, we may end up with two power centres, one being the President of the country elected by the and an opposing President of the ANC in the person of Mr Thabo Mbeki. This country may find that this scenario may slow down any development, and delivery of services.

The role of the media could swing things in the positive and at times to the undesired negative. In his input, Prof T S Maluleke, the President of SACC says about the role of media: “.Are we speaking against the exposure of corruption and ineptitude on the part of the politicians? Are we asking for out politicians to be treated with kid gloves? Are we asking for our media to be lame and hagiographical about our politics and politicians? By no means. We are speaking against being served carefully orchestrated and carefully selected dirt masquerading as truth. We are speaking against co-option into the web of vindictiveness and acrimony that seems to rule our political sphere. We would like to appeal to all people who are participating in this orgy of mudslinging to stop – whether they are politicians or journalists. This is not what our freedom is about. This is not the political freedom we fought for. This is not the press freedom fit for our democracy”

What happens if Mr J Zuma becomes President of both the ANC and of South Africa in 2009 and the pending court case of his alleged corruption is opened. People may not want to speculate for now. Whilst writing this pastoral letter it is reported that most of the ANC branches including the women’s league which the public was told till now that it was pro-Mbeki has also voted for Jacob Zuma. Seemingly Zuma is leading the race by a reasonable margin so far. And the press is suggesting that this pattern of voting will not change much at the Polokwane conference.

What May be Some Danger Points Embedded in this Debate?

One serious danger point is the use of a tribal card to try to gets votes for the presidency and membership of the ANC’s National Executive Committee (NEC). The tribal card is most likely to divide the ANC South Africa as a country. The other danger point is the use and abuse state power and resources to sustain a political career and to vilify political opponents both in the party, outside the party, in the press and society at large. One of the journalist has lamented: “… When the news broke that the SABC had a blacklist of certain commentators, I said any state that blacklists its citizens is only a step away from assassinating them”.

If peace and accord is not sealed before the December 2007, Polokwane conference whatever result we have from their will not ameliorate fierce rivalry and factionalism. The politics of vengeance and disgrace will continue. Petty picketing and political goal scoring tactics will make cosmetic the serious need to deal with the HIV/AIDS pandemic, the economic policies of the country, cosmetic concerns about Zimbabwe, the politics of the arms-deal and travel-gate scandals to quote a few. A culture of dissent will to thrive and will drive the state to be defensive and dictatorial.

Some Desired Outcomes of the Polokwane Conference

One desired outcome is to do away with the Floor Crossing legislation and to incorporate the Scorpions into the South African Police Services albeit with the same mandate so that they are not subject and vulnerable to abuse and misuse by the state though our highest office of the police is suspected to have some connections with the international underground crime syndicates. This must be purged and corrected very soon.

We would desire the entire leadership of the ANC, the country, civil society, faith based communities and political parties to support the ruling leadership and keep the on their toes and cause them to account for governing the country. We would desire an economic policy that will transform poverty to prosperity for all. We shall desire the retention of independent state institutions. Life must go on after Polokwane.

Some of the Challenges Facing the Church and to be Faced by the Church Include the Following:

The church has to be clear about an agenda to drive in relation to transformation of people’s lives.

The church itself must open up to issues and questions of good governance and good leadership.

The church must widen discussions on morality, ethics and value systems.

The church has to be more visible, and should be forthright in its prophetic and pastoral functions.

The church has to pray for the government.

The church is not the enemy for the government.

The church leadership has to speak out to the government authorities about good governance and good leadership.

The church should minister to leaders, regardless of their political affiliation and religious orientation.

The Call to Exercise Maturity and Integrity

Church leaders called upon all South Africans to exercise caution and maturity when making public statements regarding the succession debate to ensure that their participation in the debate is not divisive and destructive.

They also called on all churches to set aside some time these coming weeks to offer special prayers on behalf of our country, our government and our leaders, for God’s special undertaking on the presidential succession debate and processes before, during and after the Polokwane ANC conference.

The outcome of this “Succession Debate Seminar from the Perspective of the Churches” was that churches started engaging on this debate, prayed for peace, stability, guidance and smooth processes, had an opportunity to listen to the voices from communities and church leadership as well as from Christians leading other political parties. KZNCC is facilitating continued discussions and debate at local level in Ladysmith, Eshowe, Durban, Edendale, Portshepstone and Amanzimtoti. In these gatherings, a pastoral letter containing a theological vision around “the leadership we want” will be distributed for discussion.

post

A Pastoral Letter on Elections: 2009

Introductory Greetings

The KwaZulu Natal Christian Council (KZNCC), the ecumenical movement in KwaZulu Natal (KZN), the Church leadership of KZN, at this hour of the electioneering period in KZN brings you greetings and encouragement through this pastoral letter on elections in KZN and South Africa, 2009. The purpose of the pastoral letter, addressed to member churches and the entire population of KZN, is to support legitimate democratic processes around elections which assimilate the general principles and images of the reign of God in our time and the contemplated future of the peace and justice of God.

It is this estimation of the future of God that inspires us to engage the world to realise the gift of freedom which God has given us in God’s sacrifice on the cross for all humanity. This we want to express in the very fragile context of the dynamics of our present political situation in the province of KZN. This pastoral letter is structured in this manner. It commences with a historical description of where we have been to where we are politically, socially, culturally and economically in KZN.

On the basis of the backdrop and historical achievements and failures the faithful and the people of KZN are reminded about the principles of a prosperous and free democracy. When that shall have been expatiated we then look at the present political situation and suggest what the role of the people of faith and people of KZN can jointly and severally do and conclude what the envisaged out comes of these national and provincial elections of 2009. With this we greet you all. The peace of God is with you all.

Executive Summary

Conservatively the province of KwaZulu Natal has tasted relative peace and prosperity at least in the past despite the spoliations of experienced crime and corruption. The people of faith and the people of KZN must defend the democratic freedoms and the achievement we have made especially when it comes to elections times where most of these freedoms are susceptible to abuse and violation. The present’s political violent upheavals must be contained and bracketed immediately in cooperation with law enforcement agencies. The rule of law at this time of elections must be upheld. And this pastoral letter ends by suggesting our expectations of the outcomes of these elections in terms of the leadership we are looking forward to – people of political will who will seriously honor their promises to the poor and the voters.

History and Background in View of KwaZulu Natal

In comparison to all the past successive elections the political climate of province of KwaZulu Natal has gradually shown some relative stability. It has been acknowledged, that there has been a growing political maturity among the peoples and many political parties in our province. The levels of political tolerance especially between the elections’ periods have been recognizably moderate and yet relatively fragile.

Besides the questions of the alleged rise in crime and corruption, there has been some sizable growth in the economy and attempts were made to share the economic
opportunities of the province with its entire people though unsatisfactorily. Needless to say that there have been incidents of chauvinism and sexism, KZN was involved in seeking solutions to these cultural and gender imbalances.

The province of KZN has been responsive to the natural disasters – floods, storms and felt-fires which weighed down upon our province. Though none of these responses may be deemed sufficient – it would be unreasonable to say that they have not been any responsiveness on the part of the people of KZN.

In view of this historical backdrop we call upon the people of faith to pray for the continuation of the political, economic, cultural and religious stabilization of our province. We call upon all of us to pursue the path of righteousness and justice for all especially the poor, the homeless and the landless among us. We implore the potential incoming powers that would be to built on the achievements of the past and have courage to take on the challenges of the past and the future with political will informed by justice for the poor and marginalised – translated quality service delivery all the time and every time.

Principles of a Prosperous and Free Democracy

What are at stake are the foundations or principles of a prosperous and successful democracy. After naming some, this letter would like to quote the ones which are most vulnerable in the light of the current and emerging political violence in KZN as we approach the 2009 elections. In tabulation these principles are: citizen participation, equality, political tolerance, accountability, transparency, regular free and fair elections, accepting the results of elections, economic freedom, control and the abuse of power, bill of rights, human rights, multiparty system and the rule of law.

Though these principles are potentially vulnerable at various stages of governance, the ones which are particularly at risk around times and events towards actual election will be quote: Citizen Participation[I] says: All citizens of a country have a right and duty to participate in government. For example, they can stand for elections, vote in elections, debate issues, attend community meetings, and pay taxes”. Lest we forget we encourage all faith communities and people of the province of KZN to desist from any activity and utterances and schemes which may impede any of the citizens to enjoy the right to citizen participation as quoted above.

The other principle most vulnerable should we allow the climate of political violence to escalate unbridled is on political tolerance which says: “People from different cultures, religions, and beliefs and so on all have different points of view. Everyone must be allowed to express their own ideas even if these are different from the majority” (ibid.). Is this not a noble thing to do – ‘to agree to differ and differ to agree’ – or ‘do to others as you would like them to do’ without fear of reprimand, harassment, intimidation and physical violence?

The other vulnerable principle, exposed to be trampled down is one on regular, free and fair elections which says: “Citizens choose the officials they want to represent them in

government. These officials must be elected in a free and fair way, without corruption. No one should be intimidated or threatened during and election. There must also be regular elections” (ibid.). We welcome the point that we have regular elections on South Africa and KZN enjoys that as well. What we deplore as informed by this principle under discussion, is when people deliberately plan to intimidate and threaten others.

We abhor anyone who hinders others in anyway from exercising their political freedom for the realization of free and fair elections. Informed by this we call upon people of faith and the people of KZN to participate in these elections, attend meetings, register to vote and actually go to vote on the day to be announce without fear of intimidation and threats. In this instance we implore the people of faith and the people of KZN to cooperate with our law enforcement institutions to bring the perpetrators of violence and mayhem to book.

This will be in accordance to the principle of the rule of law which is also threatened by perpetrators which says: “The rule of law which says that everyone in the country, including government officials, the President, the army, must follow the law. No one is above the law. It means everyone must obey the law and must be punished for their actions if they disobey the law. The law must treat everyone equally and fairly” (ibid.). There is no way we can build a prosperous and free democracy by tolerating lawlessness.

Present Events and Proposed Suggestions

In the present time of electioneering, many political parties have articulated their election manifestos. Many political parties have signed or and must be subjected to the Electoral Code of Conduct. The whole country is a free platform for attracting would be voters for the parties of choice. There are meetings, rallies, press conference, interviews, debates and house to house electioneering. All this is good and must be done in the spirit of joy, good will and responsible citizenship. There should be no go areas for anyone in the whole country including KZN.

We propose people of good will of faith and peace loving encourage free and unfettered electioneering. We promote the leveling of the political electioneering ground and patriotism among those who will vote or be voted for despite being, independents or people nominated by various political parties. We discourage acts of arson, physical violence, hate speech, intimidation, murder of political opponents, blockages of routes to rallies, character assassinations and related undemocratic political practices and unacceptable tactics. The disruption of others’ meetings and conferences should be discouraged as well.

Expected Outcomes of the Elections

Aspects of Qualities of Any Leadership

The churches are looking for a person who accommodates and encourages open debate, one who is not vindictive, who has moral fortitude, has genuine concern for the poor and is down to earth. The meaning of these aspects of leadership is that: “Statesmanship: … involves a capacity to see beyond personal or party interests, and to have a genuine concern for all people everywhere. Moral fortitude: . implies a high standard of ethical

behavior, whether private or public, and a willingness to pursue this standard with courage, even in adversity. A genuine concern for the poor: this is a vital quality for any worthwhile leader in this country currently, where the levels of poverty are still unacceptably high …” (pastoral letter on Succession Debate, 2007).

Out of these elections of 2009, we are looking forward to democratically elected leadership in KZN and South Africa as a whole.

We must have an outcome bearing and authentic stamp of ‘free and fair’ elections.

We are looking forward to a leadership freely chosen by the people of KZN and South Africa as a whole – a leadership we can proudly say it is ours – the people of this country.

We are expecting a leadership we may engage on delivery of social services and the promises of their elections manifestos without fear of reprimand and irresponsiveness.

We are pregnant of a leadership which will listen to the people and is compassionate to the plight of the poor and rural development especially where women are struggling solely on their own.

We are envisioning a leadership with the political will to tackle issues of poverty, unemployment, SADC challenges and of international profile.

We want people who will make democracy work for the majority of the people of KZN South Africa as a whole.

Notwithstanding that when the elections results are announced all of us should accept them and should any of it be challenged leave it to the due process and legislative, legal framework to double check and sort out the obstacles for us while we keep calm and peace as law abiding citizens under the rule of law.

Issued by KZNCC

Reference Cited

Human Rights Training Manual (sin anon)

Pastoral Letter on Succession Debate. KZNCC: Pietermaritzurg, 2007.

[I] Human Rights Training Manual (sin anon).