Incwadi Yokwelusa Mayelana NeNdluzula Eqhubeka kulesisiFundazwe

INCWADI YOKWALUSA MAQONDANA NENDLUZULA YE-KZNCLG

Incwadi Yokwelusa YesiGungu sabaHoli BamaBandla aKwaZulu-Natal Mayelana NeNdluzula Eqhubeka kulesisiFundazwe

31 October 2018

Bafowethu noDadewethu abaThandekayo kuKristu.

Lena yiNcwadi YokweLusa mayelana nokhetho lukazwelonke kanye nezifundazwe lwango-2019.

KwabaseRoma 12:17-19

“Ningaphindiseli-muntu okubi ngokubi; nakani okuhle phambi kwabantu bonke; uma kungenzeka, ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke;…” isho iNkosi.

Thina siGungu sabaHoli bamaBandla aKwaZulu-Natal (KwaZulu-Natal Church Leaders’ Group – KZNCLG) sikanye nombuthano wamaBandla abambiseneyo kulesisiFundazwe, siyanibingelela nonke. Ngalencwadi Yokwalusa sifisa ukuniqaphelisa ngokuthi izinga lendluzula selenyuke laze lafinyelela eqophelweni elingemukeleki neze. Sidinga ukukhuleka sinxuse ngesineke ukuba uMoya oNgcwele kaNkulunkulu asisize ukwenza isiFundazwe sethu sibe nokuthula.

Ilukuluku LokuLungisa izinto Ngempindiselo: IsiFundazwe sakwethu sesizithola futhi sesisengozini enkulu, yobuhlungu kanye nokulimazana ngenxa yezehlo zokubulalana esezisabalele nalolonke izwe laseNingizimu Afrika, kepha esezivame kakhulu kulesisiFundazwe. Ukuze sihlangabezane nalesisimo, sifisa ukunikhumbuza ukuthi ubulungiswa bukaNkulunkulu buhlala njalo bugebele ngasohlangothini lwesihawu nomusa kunokujezisa nempindiselo. Ngakho-ke, nathi masiphokophele izinto ezinhle lapha eKZN, ngaleyondlela-ke, imiphakathi yelakithi iyokwelapheka amanxeba.

Isimo Sokwanda Kwezigameko: Izibalo zezigameko zendluzula ezikhishwe ngamaPhoyisa emnyakeni ka-2017/18 zikhomba ukuthi izigameko zokubulalana lapha eKZN zenyuke zisuka ku-4014 zaya ku-4382, amacala aphathelene nendluzula yocansi wona enyuke asuka ku-8484 aya ku-8759; kwathi amacala anesihluku esivamileyo, wona akhula esuka ku-22285 aya ku-22842. Ngaphezu kwalokho, sekube nezigameko ezingamashumi amane (40) ukusukela ku-Meyi 2016 kuya ku-Agasti 2018.

Ukubuka lesisimo ngeso loKholo: Uma sibhekisisa lezizibalo ezethusayo ngomqondo nje owodwana woKholo, othiwa yilukuluku nesifiso sabantu ukuziphindiselela, kuyasikhanyela ngokusobala ukuthi ukuvumela ukuchuma kwalokhu kuyokwandisa izinkinga. Kanti imfundiso yokuxolelana, ukuthula, nokubuyisana nokuphokophelela njalo ukwenzela isintu okuhle, kusinikeza ithemba lokuthi ukuthula okwesekeleke esimweni sezomnotho esisabalalisa amathuba ngokulinganyo kubobonke, ukunakekelana nokuhlomulisana, yizona zinto eziyokhulisa isithunzi sobuntu kubobonke.

Inhlabamkhosi YokuSukuma Senze:

Genesise 4:9-10 “Wayesethi uSimakade kuKayini: Uphi umfowenu uAbela na? Wathi: Angazi; ngingumlindi womfowethu na? UNkulunkulu wathi: Wenzeni na? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini”.

 • IsiGungu sabaHoli bamaBandla aKwaZulu-Natal sinxusa bonke abashumayelayo ukuba basabalalise umyalezo wokuthula, ithemba, isimo esizinzileyo, umoya wobuntu nokuhlonishwa kwempilo yesintu.
 • Kufanele ukuba sinxuse ukuba kwande ukuphathana ngobumnene nesihawu, nokuthethelelana, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu (Kwabase-Efesu 4:32).
 • Sinxusa onke amalungu amaBandla kaKristu ukuba akukhuthalele ukubikela amaphoyisa ngezigameko zobugebengu kanye nalokho okusolisayo ukuthi kungase kugcine sekunomphumela wendluzula ezindaweni esihlala kuzo.
 • Sidinga ukukhuleka singaphezi; sikhulekela ubulungiswa nokuthula, ikakhulu ngaphambili nangasemumva kwesikhathi sokhetho luka-2019, sikhuleke sinxuse ukuba lube ngolukhululekileyo, nolungasolisi, nolunokuthula kuzo zonke izigceme zemiphakathi yakithi.

Isiphetho: LeNcwadi Yokwelusa ingumzamo wethu ukuqwashisa abantu ukuthi izehlakalo zendluzula emphakathini wakithi sezifinyelele ezingeni elingenakubekezeleleka. Nokho, ukuhlangabezana kwethu nesimo sayo akufanele kube yizenzo eziqhutshwa yilukulu lokuzama ukudala ubulungiswa ngempindiselo; kepha kufanele ngasosonke isikhathi kube yizenzo ezikhuthaza ukwabiwa kwamathuba ezomnotho ngokulinganayo.

Okungaxhunyanwa Nabo:

 1. Diakonia Council of Churches: 031-310 3500| the director@diakonia.org.za
 1. Midlands Christian Council (MCC): 071 697 8209| simphiwemanqokontsi@gmail.com
 2. KwaZulu Regional Christian Council (KRCC): 082 672 4035| nyuswa@krcc.org.za
 3. Southern KwaZulu-Natal Christian Council (SKZNCC): 078 624 5897| skzncc@gmail.com
 4. Thukela-Amajuba-Mzinyathi Christian Council (TAMCC): 078 429 0774| sonto6150@gmail.com

The SAPS: 08600 10111. Provincial Commissioner’s Offices: (031) 325 4825

 • Premier’s Hotline: 0800 596 596
 • Presidential Hotline: 17737

KZNCLG Secretariat: |KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC): 50 Langalibalele Street, Pietermaritzburg, 3201. 033-345 4819|  info@kzncc.org.za

TAMCC elects its New Executive Council

    

On Tuesday the 23rd of October 2018, the uThukela Amajuba Mzinyathi Christian Council (TAMCC) held its Annual General Meeting (AGM) to review its policies and programs, followed by the election of new officers to govern the organization. The Chief Executive Officer of the KwaZulu Natal Christian Council (KZNCC), Douglas Dziva (Dr.) alongside his Deputy, Lucas Ngoetjana (Dr.) and the KZNCC Consultant, Paddy Kearney (Dr.) participated in the AGM  to provide technical support and to ensure that the proceedings and outcomes of the AGM were consistent with the principles and policies of the ecumenical movement.

During this meeting, members of TAMCC briefly reviewed and adapted their draft statute to ensure that the adopted statute conforms with progress and new developments within TAMCC. They also addressed constitutional gaps that have been constraining decision making with the organization. Among key issues that were outlined in the new statute, were fair gender representation in decision making and program delivery.

The AGM has elected eighteen (18) new officers of the Executive Council who will also be serving as the Board of the organization, providing oversight to employees involved with project implementation and administration of the organization. The newly elected Chairperson, Bishop Tsietsi Seloane had been formerly acting in the position since the last AGM in 2017. The Bishop expressed gratitude to his colleagues for re-electing him and re-affirmed his motivation for this position.

The newly elected TAMCC Secretary is Rev Mpuqa and Rev Lauren Schoeman has been re-elected as the Treasurer.

 

Omotoso Rape Trial -Council of Churches’ statement

Media release OMOTOSO RAPE TRIAL

SACC STATEMENT ON OMOTOSO RAPE TRIAL

October 18, 2018
Media Release

Bishop Malusi Mpumlwana

The people of South Africa and the churches have watched with gripping horror and disbelief the
trial proceedings of the so-called pastor, Mr Tim Omotoso, charged with rape and human
trafficking. The manner in which the victim, young and courageous Cheryl Zondi, was brutalised
in a cross examination that was reminiscent of the apartheid Security Branch interrogation, left
many aghast and with serious questions about the conduct of the judicial system.
The South African Council of Churches (SACC) condemns outright any of the despicable practices
for which Mr Omotoso has been indicted. To name anyone who conducts such practices as a pastor
is to grossly misrepresent what it means to be a pastor. The brutalisation of a rape victim in the
manner we have witnessed urges us to call on the Judicial Authorities – the Department of Justice,
the National Prosecuting Authority, and the Office of the Chief Justice, to give serious
consideration to the creation of special courts for rape charges that will have a particular code and
culture, that prevents the additional victimisation and brutal humiliation of victims. The SACC is
making representations to the justice authorities in this regard.
Secondly, the SACC is exploring an appropriate way of establishing an “Unburdening” Process
for both the religious and business sectors. On the former, to provide a facility for people and
victims to tell their stories and be afforded appropriate ministries even ahead of possible court
proceedings for which they would need to be emotionally prepared. Cheryl Zondo’s heroism is
outstandingly remarkable, and very few would have survived that frightful Omotoso defense
grilling. An intermediate “unburdening” process might encourage more victims to come forward.
The humanitarian NGO Rape Crisis has previously estimated that if all rape cases were reported,
the number would more than 1300 cases per day in South Africa; adding in summation, that “the
nature and extent of rape in South Africa, as well as the inadequate systems in place to respond to
it, continue to pose a significant obstacle in the path towards achieving a just society in which
citizens, and particularly women, can live with dignity and freedom from the fear of sexual
violence.”
For this reason, the burning matter of gender based violence is in the current SACC initiated
National Convention of South Africa Process to Reimagine, Redesign and Reorganise the South
African life experience.
2
The Omotoso case, together with the Eastern Cape Ngcobo “Seven Angels” religious rogues who
preyed on innocent people, brings into sharp focus the urgent need to root out criminality
masquerading as religious practice.
This comes back to the pressing matter of concluding on the acceptable manner of regulating the
church sector in ways acceptable to churches and to government for the protection of citizens, and
the upholding of appropriate ethical and professional standards in the practice of Christian pastoral
ministry in all traditions of Christian expression.
— End —
Issued by the office of the General Secretary of the South African Council of Churches, Bishop
Malusi Mpumlwana.
For media queries contact:
Moagisi Sibanda
Communications Director
South African Council of Churches
Tel: 082 295 1581
Email: moagisi@sacc.org.za

2018 KZNCC Annual General Meeting

DATE     : 06 September 2018

VENUE  : KwaMkhize Community Hall, Hlathikhulu (Estcourt)

TIME      : 08h00 – 14h00

This year’s AGM was a huge success in that the meeting commenced at the Hlathikhulu Taxi Rank with intercessory devotions led by uKhozi FM’s Bishop Scelo Mbokazi. The session aimed at soaking KwaZulu Natal  and the nation at large, in prayer.

Subsequent to this was the formal programme and  lunch that was held at the community hall;  courtesy of Inkosi Sibonelo Mkhize.

 

Media release: SACC Alarmed at Violence in North West Province

 

SACC Alarmed at Violence in North West Province

April 20, 2018

 

Media Release

 

Bishop Malusi Mpumlwana

 

The South African Council of Churches (SACC) is alarmed at the violent nature of the protests taking place in the North West Province. We call on communities to desist from violence and the criminal acts of looting and destroying property.

 

The valid grievances of the people must be attended to without delay. Much has been said about Premier Supra Mahumapelo and his presumed association with corruption, linked also to what seems an irrational and wasteful mobile clinic project of Gupta fame. There has been the long standing belief that the Premier has been using Gupta resources to butter up loyal acquiescence and consent to wrongdoings in the North West. We applaud President Ramaphosa for returning home to address the crisis, and call on him to intervene decisively in that situation. We appeal to the people to remain calm and give space for effective interventions.

 

The SACC will join with other faith organisations, and engage with the Departments of Health and of Cooperative Governance & Traditional Affairs for a pastoral engagement to ensure that just and lasting peace can be secured.

 

 

— End —

 

For media queries contact:

Moagisi Sibanda

Director: Communications

South African Council of Churches (SACC)

Tel: 082 295 1581

Email: moagisi@sacc.org.za